DA Dạy Chữ Dạy Nguời
MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ LÀM THÀNH VIÊN NHÓM SÁNG TẠO TRẺ

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ LÀM THÀNH VIÊN NHÓM SÁNG TẠO TRẺ

5

Ảnh 3×4

                     


 

Sau một thời gian tiếp cận, tìm hiểu và tham gia hoạt động của nhóm Sáng tạo Trẻ, tôi xin đăng ký tham gia làm thành viên của Nhóm và xin giới thiệu như sAU

 

1- Họ và tên:                                                Ngày, tháng, năm sinh :

 Nam/ nữ:                                                     ; Tôn giáo

– Địa chỉ liên lạc:
– Email:

– Website: ……………………………..; Blog cá nhân: ………………………………………….

– Điện thọai: Cơ quan: ……………….; Nhà riêng: ……………; DĐ:

– Tài khoản ATM: ………………………………….
– Đã có hộ chiếu, số :……………………………..

– Đã đi nước ngoài nào : ……………………………………………………………………………………..

2- Hiện đã có gia đình hay còn độc thân: ………………………………………………

3- Tình trạng sức khỏe: …………………………;
4- Trình độ văn hóa/ chuyên môn:
Học vị: ……………………………………..

– Trình độ ngọai ngữ: ………………………………………………………………………….

– Khả năng sử dụng máy tính: …………………………………………………………….

– Năng lực chuyên môn khác: ……………………………………………………………………………

5- Công việc hiện nay đang làm, đang học, chức vụ: ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

6- Phương tiện đi lại hiện nay : …………………………………….

7- Đã từng tham gia các đề tài, dự án, chương trình NCKH, sáng tạo nào? Kết quả ?

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

8- Các bài báo, công trình đã công bố? Thời gian? ………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

9- Đề nghị đối với Nhóm khi tham gia làm thành viên : ………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
 

Tiếp nhận và vào sổ số…….. ngày      /      /20…….                                   Ký và ghi rõ họ tên