Kết nối - Cơ hội hợp tác
Thành lập Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Bến Tre

Thành lập Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Bến Tre

5

 

Một buổi sinh hoạt của Nhóm sáng tạo trẻ Bến Tre (Xem thêm ở:

Quỹ cho vay với lãi suất ưu đãi, tối đa bằng 50% lãi suất cho vay dài hạn của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh tỉnh Bến Tre tại thời điểm cho vay. Quỹ tài trợ không thu hồi cho các dự án được quy định tại khoản 1 Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ; mức tài trợ không quá 30% tổng kinh phí thực hiện. Tổ chức, cá nhân không phân biệt thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh đều được tham gia. Các đối tượng chỉ được tài trợ, vay vốn khi chưa hưởng sự tài trợ từ ngân sách và không nằm trong kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước. Quỹ tài trợ đối với các đối tượng: các đề tài nghiên cứu, ứng dụng nhằm tạo ra công nghệ mới thuộc những ngành nghề, lĩnh vực tỉnh ưu tiên khuyến khích được tổ chức, cá nhân tự thực hiện hoặc phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện. Dự án ứng dụng các công trình nghiên cứu được cấp bằng phát minh, sáng chế; giải pháp hữu ích hoặc đoạt giải thưởng hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố, quốc gia. Các dự án có giá trị công nghệ nhập khẩu gắn với làm chủ trong nghiên cứu chế tạo một số công nghệ trong nước chưa tạo ra được có ý nghĩa về kinh tế – xã hội quan trọng. Các dự án xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Các dự án đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, chế tạo, các kết quả của đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học được giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên. Quỹ cho vay vốn đối với các đối tượng: Các dự án sản xuất thử nghiệm nhằm triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu có triển vọng, hiệu quả kinh tế thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu của các viện nghiên cứu, các trường đại học, các đơn vị khoa học và các doanh nghiệp. Chuyển giao công nghệ để đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm (nâng cao chất lượng, giá trị sử dụng, thay đổi mẫu mã), nâng cao năng suất, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của sản phẩm và hiệu quả hoạt động kinh tế xã hội. Các dự án nhằm mục đích thương mại hóa các công trình nghiên cứu khoa học đoạt giải thưởng tại các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh, thành phố và quốc gia; các công trình đã được cấp bằng phát minh sáng chế hoặc giải pháp hữu ích. Các dự án sản xuất thử nghiệm nhằm hoàn thiện công nghệ chế tạo thiết bị hiện đại với chi phí thấp thay thế nhập khẩu của chương trình chế tạo thiết bị từ nghiên cứu trong nước đã qua giai đoạn sản xuất máy mẫu.

Ngoài các điều kiện nêu trên, bên đi vay được ưu tiên giải quyết cho vay khi có một trong các yếu tố sau: Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để giải quyết những vấn đề có tính cấp bách như phòng chống dịch bệnh, giảm thiểu hậu quả của thiên tai. Điều kiện được tài trợ, vay vốn, hạn mức cho vay: tổ chức, cá nhân xin tài trợ, vay vốn của Quỹ phải có thuyết minh đề tài, dự án được lập theo mẫu quy định của Quỹ và được Quỹ thẩm định. Các đề tài, dự án này không được trùng lắp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã hoặc đang thực hiện bằng nguồn ngân sách khác của Nhà nước. Hạn mức cho vay tối đa của một dự án là 70% tổng vốn đầu tư của dự án theo quyết định phê duyệt cho vay của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ nhưng không vượt quá 2 (hai) tỷ đồng trong thời gian tối đa là 4 năm. Mức tài trợ cho mỗi đề tài, dự án không quá 30% tổng kinh phí thực hiện và không quá 3 (ba) trăm triệu đồng trong thời gian tối đa là 3 năm.

 
 
(STT- Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ)