Kết nối - Cơ hội hợp tác
Spark Tiếp sức Nhân rộng Sáng kiến Kinh doanh vì Xã hội

Spark Tiếp sức Nhân rộng Sáng kiến Kinh doanh vì Xã hội

5

GĐ Spark (bìa phải) và cán bộ chương trình của Spark (thứ 2 từ trái) đang trao đổi với Cơ sở BCĐD Trường Sanh – Châu Thành Bến Tre về vấn đề phát triển DNXH tại Bến Tre… (Ảnh STT)

Trung tâm Tia Sáng chú trọng ưu tiên các hoạt động kinh doanh vì xã hội mang lại tác động tích cực trong bốn nhóm vấn đề sau:
•Việc làm và thu nhập, ví dụ cho các đối tượng thiệt thòi và các nhóm có nhu cầu thiết yếu trong xã hội
•Giáo dục và nâng cao khả năng lao động và nhận thức
•Bảo vệ và nâng cao sức khỏe
•Bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả tương tác cộng đồng
Đối tượng
Các cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp tại Việt Nam đang triển khai các sáng kiến kinh doanh vì xã hội, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội tại địa phương và mong muốn duy trì, phát triển hoạt động kinh doanh bền vững cũng như nhân rộng hiệu quả xã hội được tạo ra, sau đây gọi là các Doanh nghiệp Xã hội, hay Doanh nghiệp Spark, đều có thể tham gia.

Hình thức hỗ trợ
Trung tâm Tia Sáng phát triển năng lực các Doanh nghiệp Spark theo bốn hình thức:
•“Kết nối phong trào”: Đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, động viên và theo sát sự phát triển của của các Doanh nghiệp Spark
•“Hỗ trợ kỹ thuật”: Huy động chuyên gia để hỗ trợ Doanh nghiệp Spark thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực được ưu tiên, trong thời gian 12 tháng. Chi phí chuyên gia do các chuyên gia và Trung tâm Tia Sáng tự nguyện đóng góp. Doanh nghiệp Spark đóng vai trò chủ đạo thực hiện và tạo điều kiện để hoạt động hỗ trợ diễn ra thuận lợi và đạt kết quả tốt.
•“Kết nối dịch vụ”: Chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ một phần tài chính (có thể lên đến 100 triệu đồng Việt Nam trong thời gian 12 tháng) để Doanh nghiệp Spark sử dụng được các dịch vụ nâng cao năng lực, đưa lại hiệu quả phát triển thiết thực về năng lực, về hiệu quả kinh doanh và tác động xã hội
•“Đầu tư nhân rộng”: Hỗ trợ tài chính (lên đến 500 triệu đồng Việt Nam trong thời gian 24 tháng) giúp Doanh nghiệp Spark có đủ năng lực để huy động các nguồn đầu tư, mở rộng kinh doanh và nhân rộng tác động xã hội
Xuyên suốt hành trình hỗ trợ phát triển ở cả bốn hình thức nói trên là các nỗ lực của Trung tâm Tia Sáng trong kết nối các nguồn lực con người, tổ chức, kiến thức, kinh nghiệm, tài chính, nhằm đưa lại hiệu quả phát triển kinh doanh và xã hội tốt nhất cho các Doanh nghiệp Spark, tạo nên Phong trào Spark ngày càng lớn mạnh.
Tiêu chí tham gia
Các đề xuất tham gia cần có mô hình kinh doanh hợp lý và sáng tạo với sản phẩm hoặc dịch vụ đã được thị trường chấp nhận.
Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh vì xã hội phải đã/đang góp phần giải quyết các vấn đề xã hội tại địa phương và giúp ích cho một cộng đồng bị thiệt thòi hoặc có nhu cầu thiết yếu nâng cao chất lượng cuộc sống thuộc về bốn nhóm được chú trọng ưu tiên kể trên. Chủ đề xuất cần thể hiện rõ mong muốn và giải pháp khả thi để nhân rộng quy mô kinh doanh và phạm vi tác động xã hội.
Cách thức tham gia và thông tin liên hệ
Các hồ sơ được chuẩn bị theo mẫu có thể chuyển đến Trung tâm Tia Sáng theo địa chỉ thư điện tử kinhdoanhvixahoi@spark.org.vn vào tất cả mọi thời điểm trong năm.
Nhấp chuột vào tên các tài liệu dưới đây để tải về thông tin Chương trình Tiếp sức Nhân rộng Sáng kiến Kinh doanh vì Xã hội, hướng dẫn nộp đề xuất và mẫu đơn:

•Thông tin về chương trình

•Hướng dẫn nộp đề xuất

•Mẫu đơn

Để biết thêm chi tiết về hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, mẫu đơn và các thông tin liên quan, xin tham khảo trang web http://spark.org.vn/vi/phat-trien-doanh-nghiep-xa-hoi/chuong-trinh-phat-trien-doanh-nghiep-xa-hoi, hoặc liên hệ với Trung tâm Tia Sáng theo số điện thoại (04) 3726 4882 hoăc thư điện tử kinhdoanhvixahoi@spark.org.vn.

(TNV-STT và Lưu Ngọc Ánh – SPARK)