Dự án PARAFF/C1-082
Quốc hội thông qua  Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi)

5Theo Luật Bảo hiểm y tế mới được thông qua, BHYT hướng tới mục tiêu toàn dân, do đó, việc tham gia bảo hiểm mang tính bắt buộc đối với tất cả các đối tượng, Nhà nước sử dụng cơ chế hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho một bộ phận người dân tham gia BHYT, cũng như cơ chế chính sách về giá dịch vụ y tế để thúc đẩy toàn dân tham gia BHYT.
Bảo hiểm y tế toàn dân cùng với với việc Nhà nước hỗ trợ ngân sách theo lộ trình cho một số nhóm đối tượng tham gia BHYT sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình mở rộng đối tượng, thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân và đảm bảo an sinh xã hội.
Một trong những nội dung sửa đổi của Luật Bảo hiểm y tế được dư luận đánh giá cao đó là thay đổi chế độ bảo hiểm y tế cho trẻ em trên 5 tuổi nhưng chưa đi học. Theo đó “Trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó. Chỉnh lý này nhằm giải quyết băn khoăn của đại biểu về việc trong thực tế trẻ em đủ 72 tháng tuổi nhưng chưa đến thời điểm nhập học lớp 1 bị gián đoạn thời gian tham gia BHYT.

(Kim Long, Dự án PARAFF/C1-082 tổng hợp tin)