Tin Tức & Sự Kiện
SINH VIÊN THỰC TẬP GIỮA KỲ TRƯỜNG ĐH VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH VÀ TRẢI NGHIỆM TỪ HỘI THẢO KHOA HỌC “CHUẨN MỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, CON NGƯỜI BÌNH THUẬN ẮN VỚI CÁC HỆ GIÁ TRỊ VĂN HÓA, GIA ĐÌNH VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM THỜI KỲ MỚI”

SINH VIÊN THỰC TẬP GIỮA KỲ TRƯỜNG ĐH VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH VÀ TRẢI NGHIỆM TỪ HỘI THẢO KHOA HỌC “CHUẨN MỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, CON NGƯỜI BÌNH THUẬN ẮN VỚI CÁC HỆ GIÁ TRỊ VĂN HÓA, GIA ĐÌNH VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM THỜI KỲ MỚI”

Sáng ngày 17/6/2024 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh “Chuẩn mực văn hóa, gia đình, con người Bình Thuận gắn với hệ giá trị văn hóa, gia đình và con người Việt Nam thời kỳ mới”.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hà Viên

Tham dự và chủ trì hội thảo có ông Võ Thanh Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Bùi Thế Nhân – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Tiến sĩ Lê Hòang Dũng– Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Cùng dự còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội tỉnh, địa phương và nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa trong tỉnh.

Ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Người Bình Thuận nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung đều các thế hệ nối tiếp tạo dựng nên những giá trị văn hóa truyền thống quý báu như truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh bất khuất, kiên cường; coi trọng và xả thân vì quốc gia, cộng đồng; tính cần cù, chịu thương chịu khó, linh hoạt, sáng tạo trong lao động và sản xuất… Những giá trị đó đã tạo nên bản sắc văn hóa và trở thành một trong những nét đẹp truyền thống của người Việt, được xem là chuẩn mực giá trị về đạo đức, ứng xử, giao tiếp trong xã hội, dòng tộc, gia đình và cá nhân trong cộng đồng.

Giám Đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu đề dẫn. Ảnh: Phạm Huệ

Tham luận tại Hội thảo, ông Huỳnh Thái Dương – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu rõ: Bên cạnh những kết quả đạt được việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Thuận vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn như tình trạng đạo đức xã hội xuống cấp chưa được ngăn chặn hiệu quả, tệ nạn xã hội ở một số địa phương có chiều hướng gia tăng, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một số cán bộ, đảng viên đã ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức Đảng, ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; ngân sách đầu tư cho lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng với tiềm năng và tốc độ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, chưa huy động được các nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp đầu tư cho phát triển văn hóa; công tác quản lý nhà nước về văn hóa có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, chưa kịp thời chấn chỉnh, xử lý những biểu hiện lệch lạc thiếu chuẩn mực…

Huỳnh Thái Dương – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Nguyễn Thanh

Trong 1 ngày tham dự Hội thảo, sinh viên thực tập giữa kỳ khoa QLVHTN, trường ĐH Văn hóa Tp. HCM đã học hỏi cách thức tổ chức 1 Hội thảo và học được cách đánh giá các giá trị chuẩn mực nhằm phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh của nhân tố gia đình, con người trong xây dựng và phát triển tỉnh Bình Thuận; xác định tiêu chí về giá trị, bản sắc văn hóa con người hiện nay, những gợi mở áp dụng cho tỉnh Bình Thuận trong thời gian tới qua đó góp phần bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, lịch sử trong phát triển kinh tế, xã hội.

Để văn hóa, gia đình, con người Bình Thuận và hệ giá trị gia đình Việt Nam trở lại với các giá trị chân – thiện – mỹ, địa phương đã đề ra kế hoạch xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực văn hóa, gia đình, con người Bình Thuận gắn với hệ giá trị văn hóa, gia đình và con người Việt Nam thời kỳ mới.

Theo đó, phát triển văn hóa, gia đình, con người Bình Thuận phải được đặt ngang hàng với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững.

Với hơn 30 bài tham luận gửi đến Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý và văn nghệ sĩ đã tập trung phân tích, làm rõ các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Bình Thuận và mối quan hệ biện chứng giữa các hệ giá trị đó. 

(Hà Viên)