DA Dạy Chữ Dạy Nguời
Hội thảo Vận động chiến lược cho giáo dục về đa dạng Tình dục trong trường học

Hội thảo Vận động chiến lược cho giáo dục về đa dạng Tình dục trong trường học

5

 
Đầu ra mong đợi:
Sau khi tham dự hội thảo, hội thảo viên có thể:
i)    Nắm được những thỏa thuận quốc tế về quyền giáo dục và những thách thức liên quan tới việc thực hiện giáo dục về đa dạng tình dục.
ii)       Hiểu rõ hơn về nhu cầu và cơ hội cho giáo dục về đa dạng tình dục tại Việt Nam và cùng xác định dạng nghiên cứu cần ưu tiên thực hiện trong thời gian tới.
iii)      Thảo luận và thống nhất về những ưu tiên khả thi trong việc lồng ghép giáo dục về đa dạng tình dục trong nhà trường.
 
Nội dung chương trình:
–         Trước hết, hội thảo viên sẽ điền vào bảng kiểm của Liên minh Toàn cầu về Giáo dục liên quan tới LGBT  (GALE) và suy nghĩ về các ví dụ liên quan tới phân biệt đối xử và các thực hành tốt.
–         Giới thiệu về đa dạng tình dục và giáo dục.
–         Thảo luận về thách thức và thực hành tốt với các ví dụ cụ thể.
–         Tóm tắt và nhấn mạnh nhu cầu và cơ hội và nhu cầu cho các nghiên cứu.
–         Biểu quyết về những nhu cầu cao nhất cũng như những mong đợi có khả năng thực hiện được.
–         Thảo luận về nhu cầu cần ưu tiên nhất, những cơ hội cho việc thực hiện và thống nhất những điểm ưu tiên cho chiến lược/hoặc làm rõ những khác biệt trong các ý kiến đóng góp và cách thức làm việc với những khác biệt này.
 
Người điều hành: Hội thảo sẽ được điều hành bởi ông Peter Dankmeijer, giám đốc Liên minh Toàn cầu về Giáo dục liên quan tới LGBT (GALE).
 
Thành phần tham dự mong đợi: Đại diện các tổ chức phi chính phủ làm việc về quyền của cộng đồng LGBT, đại diện của cộng đồng LGBT và cha mẹ họ, các cơ quan của chính phủ, các trường đại học  và một số tổ chức của Liên hiệp quốc tại Việt Nam.

(TVN-STT TH)