Dự án đã thực hiện
CHƯƠNG TRÌNH   HỘI NGHỊ QUỐC GIA LẦN THỨ HAI “TÌNH NGUYỆN VÌ HÒA BÌNH VÀ PHÁT TRIỂN”

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ QUỐC GIA LẦN THỨ HAI “TÌNH NGUYỆN VÌ HÒA BÌNH VÀ PHÁT TRIỂN”

5

 
IV.      NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

8:15-8:40
Đón tiếp đại biểu
Ban tổ chức
8:40-8:40         
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
MC
8:40- 8:50
Phát biểu khai mạc của Bí thư BCH Trung  ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đ/c Phan Văn Mãi – Bí thư BCH TW Đoàn
8:50-9:00         

Phát biểu của Giám đốc UNDP tại Việt Nam

Bà Setsuko Yamazaki – Giám đốc Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

9:00-9h40

Trao Giải thưởng cho 10 cá nhân và 10 tập thể tiêu biểu

Đ/c Phan Văn Mãi; Bà Setsuko Yamazaki
9:40-10:10
Nghỉ giải lao và xem triển lãm “Tình nguyện vì hòa bình và phát triển
Đại biểu
10:10-10:40

Công bố ra mắt Báo cáo tình nguyện toàn cầu

Ông Allen Jenning – Phó Ban Phát triển Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc trụ sở Trung tâm

10:40-11:00 

Trình bày báo cáo 10 năm công tác tình nguyện của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 
 

Đ/c Tạ Văn Hạ – Quyền Trưởng Ban Thanh niên xung phong TW Đoàn

11:00-11:20

Báo cáo khuyến nghị nghiên cứu tác động của hoạt động tình nguyện đối

 với việc đạt được các Mục tiêu thiên niên kỷ

Khoa Xã hội học – Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 
11:20-11:30     

Câu hỏi thảo luận và Hướng dẫn thảo luận

Khoa Xã hội học – Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 
11:30-13:15
Ăn trưa
 
13:15-13:30                     

Đại biểu ổn định tại các phòng thảo luận

 
13:30-15:00
Thảo luận
 
15:00-15:15
Nghỉ giải lao
 
15:15-16:45         
Trình bày của các nhóm
 
Đại diện các nhóm
16:45-17:00             
Kết luận/Kết thúc Hội nghị
Đ/c Phan Văn Mãi