TS. Claire McDonnell, Đại học Công nghệ Dublin, Ireland trình bày báo cáo tại Hội thảo – Ảnh STT

TS. Claire McDonnell, Đại học Công nghệ Dublin, Ireland trình bày báo cáo tại Hội thảo - Ảnh: STT

TS. Claire McDonnell, Đại học Công nghệ Dublin, Ireland trình bày báo cáo tại Hội thảo – Ảnh: STT