Trao học bổng thử nghiệm “App kêu gọi giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trên điạ bàn tỉnh Bến Tre”

Trao học bổng thử nghiệm “App kêu gọi giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trên điạ bàn tỉnh Bến Tre”

Trao học bổng thử nghiệm “App kêu gọi giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trên điạ bàn tỉnh Bến Tre”