Tin Tức & Sự Kiện
THÔNG BÁO MỜI  Tham dự kỳ sinh hoạt quí 2/ 2011 nhóm Sáng tạo Trẻ

THÔNG BÁO MỜI Tham dự kỳ sinh hoạt quí 2/ 2011 nhóm Sáng tạo Trẻ

5

Số   03   /GM-STT                              Bến Tre, ngày 12  tháng 5  năm 2011

 

 


Căn cứ qui chế hoạt động và lịch sinh hoạt học thuật năm 2011 của Nhóm Sáng tạo Trẻ; Ban Điều hành nhóm Sáng tạo Trẻ trân trọng kính mời các Cố vấn, thành viên chính thức, thành viên dự nguồn của Nhóm Sáng tạo Trẻ và các bạn có cùng mối quan tâm đến dự kỳ sinh hoạt quí 2/ 2011.

 

Thời gian: 14g00 ngày 25/5/2011 

Địa điểm: phòng Hội thảo – khu nhà thí nghiệm, cơ sở 1, trường CĐ Bến Tre

Để tổ chức tốt việc đón tiếp và nhận tài liệu buổi sinh hoạt, đề nghị Quý Đại biểu xác nhận tham dự gửi về Phòng NCKH-QHQT, Trường Cao đẳng Bến Tre trước ngày 20/5/2011. Điện thoại: 075.3545018; hoặc theo địa chỉ Mail: sangtaotre2010@gmail.com   pvluan8@yahoo.com

Rất vinh dự được đón tiếp Quý Đại biểu.

Xin xem thông tin về kỳ sinh hoạt trên trang web của Nhóm:

 

                                                                    

                                                    Trưởng BĐH nhóm Sáng tạo Trẻ

 
 
                                                                                                               PHẠM VĂN LUÂN