TS. Nguyễn Khánh Trung Kiên phát biểu tổng kết Hội thảo. Ảnh KN

TS. Nguyễn Khánh Trung Kiên phát biểu tổng kết Hội thảo. Ảnh KN

TS. Nguyễn Khánh Trung Kiên phát biểu tổng kết Hội thảo. Ảnh KN