ThS. NCS Huỳnh Thị Thúy Diễm đang trình bày báo cáo – Ảnh KN.

ThS. NCS Huỳnh Thị Thúy Diễm đang trình bày báo cáo - Ảnh KN.

ThS. NCS Huỳnh Thị Thúy Diễm đang trình bày báo cáo – Ảnh KN.