Nói thơ Vân Tiên được tiếp cận nghiên cứu từ 2008 qua dự án Truyền dạy Dân ca Mỏ Cày Bến Tre – Quỹ Ford, năm 2021 được VNES hỗ trợ SV CĐ Bến Tre tiếp tục nghiên cứu qua các đề tài nhỏ (ảnh phải) và SV ĐH Fulbright thực hành tại Bến Tre 2019-2020 (ảnh trái) được tác giả giới thiệu tại Hội thảo (Ảnh KN)

Nói thơ Vân Tiên được tiếp cận nghiên cứu từ 2008 qua dự án Truyền dạy Dân ca Mỏ Cày Bến Tre – Quỹ Ford, năm 2021 được VNES hỗ trợ SV CĐ Bến Tre tiếp tục nghiên cứu qua các đề tài nhỏ (ảnh phải) và SV ĐH Fulbright thực hành tại Bến Tre 2019-2020 (ảnh trái) được tác giả giới thiệu tại Hội thảo (Ảnh KN)

Nói thơ Vân Tiên được tiếp cận nghiên cứu từ 2008 qua dự án Truyền dạy Dân ca Mỏ Cày Bến Tre – Quỹ Ford, năm 2021 được VNES hỗ trợ SV CĐ Bến Tre tiếp tục nghiên cứu qua các đề tài nhỏ (ảnh phải) và SV ĐH Fulbright thực hành tại Bến Tre 2019-2020 (ảnh trái) được tác giả giới thiệu tại Hội thảo (Ảnh KN)