TS. Phạm Văn Luân trình bày báo cáo (Ảnh KN)

TS. Phạm Văn Luân trình bày báo cáo (Ảnh KN)

TS. Phạm Văn Luân trình bày báo cáo (Ảnh KN)