Tư liệu VACI 2011/P.141
DANH MỤC BÀI THAM KHẢO, THÔNG TIN PHỤC VỤ HỘI THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG, NGOẠI KHÓA GDLC – P.141

DANH MỤC BÀI THAM KHẢO, THÔNG TIN PHỤC VỤ HỘI THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG, NGOẠI KHÓA GDLC – P.141

5

 19-     http://www.bentre.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=11968&Itemid=36

20-     http://www.bentre.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=9264&Itemid=43

(BĐH-P.141)