Xây dựng hệ thống biogas tại huyện Ba Tri (ảnh – Đỗ Văn Công)

Xây dựng hệ thống biogas tại huyện Ba Tri (ảnh - Đỗ Văn Công)

Xây dựng hệ thống biogas tại huyện Ba Tri (ảnh – Đỗ Văn Công)