Đề tài nghiên cứu “App kêu gọi giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trên điạ bàn tỉnh Bến Tre” – Ảnh NTG

Đề tài nghiên cứu “App kêu gọi giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trên điạ bàn tỉnh Bến Tre” – Ảnh NTG

Đề tài nghiên cứu “App kêu gọi giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trên điạ bàn tỉnh Bến Tre” – Ảnh NTG