Kết nối - Cơ hội hợp tác
Mẫu đăng ký đề tài NCKHSV năm học 2012 – 2013

Mẫu đăng ký đề tài NCKHSV năm học 2012 – 2013

5

    TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA ……………………………                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN
NĂM 2012-2013

TT                Tên đề tài                               Người thực hiện                        Người hướng dẫn            Ghi chú
1. 

 

   
2. 

 

   
3. 

 

   
4. 

 

   
5. 

 

   

6.
    
     Bến Tre, ngày ….. tháng ….. năm 2012
             TRƯỞNG KHOA