PGS.TS Lê Thanh Sang, Trưởng ban tổ chức hội thảo trình bày báo cáo đề dẫn – Ảnh KN

PGS.TS Lê Thanh Sang, Trưởng ban tổ chức hội thảo trình bày báo cáo đề dẫn - Ảnh KN

PGS.TS Lê Thanh Sang, Trưởng ban tổ chức hội thảo trình bày báo cáo đề dẫn – Ảnh KN