Tư liệu VACI 2011/P.141
Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn tỉnh

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn tỉnh

5

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” theo Quyết định số 4061/QĐ-BTP, ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp, ngày 23/ 3/2012, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 1221/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm phòng, chống tham nhũng và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; nâng cao vai trò của xã hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

Theo kế hoạch, việc triển khai cần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai sâu, rộng một số hình thức biện pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; gắn việc phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng với phổ biến việc thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm trang bị kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phấn đấu đạt được kết quả cụ thể như sau:

– Đến hết năm 2014, 100% báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; 80% tuyên truyền viên pháp luật được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng để đội ngũ này thực hiện tuyên truyền, phổ biến tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

– Đến hết năm 2016, trên 95% cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh được quán triệt, học tập, nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nội dung cơ bản Công  ước của Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng.

– Đến hết năm 2016, những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng, những nội dung cơ bản của chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng được phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Kế hoạch đưa ra nội dung, hình thức và các bước tiến hành cụ thể để thực hiện Đề án đồng thời giao trách nhiệm tổ chức thực hiện cho các cơ quan, tổ chức có liên quan,  trong đó Sở Tư pháp sẽ chủ trì tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức và địa phương đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào nội dung sinh hoạt “Ngày pháp luật” tại đơn vị; định kỳ hàng năm tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Đề án gửi Bộ Tư pháp. Quá trình thực hiện, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết những vướng mắc, khó khăn để kịp thời chỉ đạo.

(N.STT)