TS. Phạm Văn Luân trình bày báo cáo (Ảnh Bùi Long, ĐH Quảng Tây)

TS. Phạm Văn Luân trình bày báo cáo (Ảnh: Bùi Long, ĐH Quảng Tây)

TS. Phạm Văn Luân trình bày báo cáo (Ảnh: Bùi Long, ĐH Quảng Tây)