GSTS. Nguyễn Chí Bền trình bày báo cáo (Ảnh Bùi Long)

GSTS. Nguyễn Chí Bền trình bày báo cáo (Ảnh Bùi Long)

GSTS. Nguyễn Chí Bền trình bày báo cáo (Ảnh Bùi Long)