PGS.TS Phạm Lan Oanh (phải) trao đổi tại Hội thảo (Ảnh KN)

PGS.TS Phạm Lan Oanh (phải) trao đổi tại Hội thảo (Ảnh KN)

PGS.TS Phạm Lan Oanh (phải) trao đổi tại Hội thảo (Ảnh KN)