Tin Tức & Sự Kiện
Cơ sở pháp lý của Chương trình PARAFF &  Dự án PARAFF-C1-082 ở Bến Tre

Cơ sở pháp lý của Chương trình PARAFF & Dự án PARAFF-C1-082 ở Bến Tre

51- CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA CHƯƠNG TRÌNH PARAFF
+ Công văn của Thủ tướng chính phủ ngày 29 tháng 12 năm 2011 về việc phê duyệt hiệp định hợp tác phát triển với Đan Mạch về chương trình quản trị công và cải cách hành chính giai đoạn 2002 – 2005;
+ Quyết định số 690/QĐ-VPQH ngày 30 tháng 7 năm 2012;
+ Công văn số 6281 của Bộ kế hoạch và đầu tư ngày 22 tháng 8 năm 2012;
+ Quyết định số 46/NQ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; + Xác nhận viện trợ của Bộ Tài chính;
2- CƠ SỞ PHÁP LÝ DỰ ÁN PARAFF-C1-082 Ở BẾN TRE
+ Công văn số 5592/UBND-TCĐT ngày 15/11/2013 do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Thành Hạo ký “V/v phê duyệt chủ trương triển khai dự án nghiên cứu “Thúc đẩy tham vấn ý kiến luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật về bảo hiểm y tế thông qua nghiên cứu tác động của giáo dục, phổ biến pháp luật trong các trường học ở tỉnh Bến Tre” do Quỹ hỗ trợ Sự tham gia của Người dân và Trách nhiệm Giải trình – PARAFF (Văn phòng Quốc hội) tài trợ;
+ Quyết định số 71/QĐ-CTĐ của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bến Tre ký ngày 21/11/2013 “về việc hành lập ban điều hành dự án”.
+ Quy định số 01/DA-C1-082 của Ban điều hành dự án ký ngày 30 tháng 11 năm 2013 “V/v Quy định sử dụng kinh phí dự án Thúc đẩy tham vấn ý kiến luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật về BHYT thông qua nghiên cứu tác động của giáo dục, phổ biến pháp luật trong các trường học ở tỉnh Bến Tre”.

(Lê Du Tiệp)