Dự án đã thực hiện

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ QUỐC GIA LẦN THỨ HAI “TÌNH NGUYỆN VÌ HÒA BÌNH VÀ PHÁT TRIỂN”

5

 
IV.      NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

8:15-8:40
Đón tiếp đại biểu
Ban tổ chức
8:40-8:40         
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
MC
8:40- 8:50
Phát biểu khai mạc của Bí thư BCH Trung  ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đ/c Phan Văn Mãi – Bí thư BCH TW Đoàn
8:50-9:00         

Phát biểu của Giám đốc UNDP tại Việt Nam

Bà Setsuko Yamazaki – Giám đốc Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

9:00-9h40

Trao Giải thưởng cho 10 cá nhân và 10 tập thể tiêu biểu

Đ/c Phan Văn Mãi; Bà Setsuko Yamazaki
9:40-10:10
Nghỉ giải lao và xem triển lãm “Tình nguyện vì hòa bình và phát triển
Đại biểu
10:10-10:40

Công bố ra mắt Báo cáo tình nguyện toàn cầu

Ông Allen Jenning – Phó Ban Phát triển Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc trụ sở Trung tâm

10:40-11:00 

Trình bày báo cáo 10 năm công tác tình nguyện của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 
 

Đ/c Tạ Văn Hạ – Quyền Trưởng Ban Thanh niên xung phong TW Đoàn

11:00-11:20

Báo cáo khuyến nghị nghiên cứu tác động của hoạt động tình nguyện đối

 với việc đạt được các Mục tiêu thiên niên kỷ

Khoa Xã hội học – Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 
11:20-11:30     

Câu hỏi thảo luận và Hướng dẫn thảo luận

Khoa Xã hội học – Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 
11:30-13:15
Ăn trưa
 
13:15-13:30                     

Đại biểu ổn định tại các phòng thảo luận

 
13:30-15:00
Thảo luận
 
15:00-15:15
Nghỉ giải lao
 
15:15-16:45         
Trình bày của các nhóm
 
Đại diện các nhóm
16:45-17:00             
Kết luận/Kết thúc Hội nghị
Đ/c Phan Văn Mãi