Tham quan mô hình trồng Chùm ngây phục vụ nghiên cứu lọc nước sinh học. – Ảnh chụp qua mành hình STT

Tham quan mô hình trồng Chùm ngây phục vụ nghiên cứu lọc nước sinh học. - Ảnh chụp qua mành hình STT

Tham quan mô hình trồng Chùm ngây phục vụ nghiên cứu lọc nước sinh học. – Ảnh chụp qua mành hình STT