CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT CHỦ ĐỀ ‘NĂNG LƯỢNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG’

CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT CHỦ ĐỀ 'NĂNG LƯỢNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG'